Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Vrijstelling gewichtige omstandigheden 10 schooldagen
per schooljaar of minder (art.14, lid 1)


Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die buiten de wil van de jongere of ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad ( 1 of ten  
    hoogste 2 dagen);
d. ernstige zieke ouders of bloedverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de
    directeur);
e. overlijden van
    1. bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen);
    2. bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen);
    3. bloed- of aanverwanten in de 3e graad (ten hoogste 1 dag)
f. bij 25-, 40-, en 50 ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks jubileum van
   ouders of grootouders (1 dag).

Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art.14, lid 3)
Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

Belangrijk
De directeur van de school/instelling is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Klik hier voor het aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden