Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin ouders samen met personeelsleden meedenken en op een aantal punten meebeslissen over beleid op onze school.

De MR van OBS De Klimop bestaat uit een oudergeleiding (bestaande uit drie ouders) en een personeelsgeleding (bestaande uit drie leerkrachten).

Namens de ouders hebben zitting:
Anouk van den Boom  (voorzitter)        
Marlous Verboogen         
Kitty Wijnker

Namens het personeel hebben zitting:
Jacques Hanssen  

Elfrie van Horssen
Petra Doezť

Krista van Melick (lid GMR)

E: mr@obsdeklimopnederweert.nl