Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin ouders samen met personeelsleden meedenken en op een aantal punten meebeslissen over beleid op onze school.

De MR van OBS De Klimop bestaat uit een oudergeleiding (bestaande uit drie ouders) en een personeelsgeleding (bestaande uit drie leerkrachten).

Namens de ouders hebben zitting:
vacature (voorzitter)        
Marlous Verboogen         


Namens het personeel hebben zitting:

Elfrie van Horssen
Petra Doezé

Marlous Verboogen (lid GMR)

E: mr@obsdeklimopnederweert.nl