Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Onze visie:
Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Kennis                 Gevoel                       Toepassen
Inzicht                 Betrokkenheid          Uitvoeren
Reflectie              Passie                         Maken
Cognitie               Enthousiasme           Doen


Op OBS de Klimop ontwikkelen we de talenten van leerlingen zodat zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij van nu en die van de toekomst. Dit bereiken we door ons onderwijs vorm te geven aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden. Samenwerkend leren, thematisch leren en het beredeneerd inzetten van ICT. Hiermee helpen we de kinderen hun vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast besteden we structureel aandacht aan de executieve functies en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij zijn een school, die het sociaal-emotionele aspect net zo belangrijk vindt als het cognitieve aspect. Wij zijn ervan overtuigd, dat wanneer kinderen goed in hun vel zitten, zij tot leren komen binnen hun eigen mogelijkheden.Onze missie: 
Kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs verzorgen voor 4- t/m 12-jarigen.
Kinderen leren zich, vanuit hun mogelijkheden, te ontwikkelen tot ondernemende burgers die midden in de maatschappij staan. Dit bereiken we door ons onderwijs te richten op het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden, naast de basisvaardigheden.
Door een samenspel van specifieke kennis, houding en vaardigheden van het kind, vergroten we de kansen op succes in de samenleving voor de kinderen .

De Klimop vindt de volgende uitgangspunten van belang voor ons onderwijs:
- Kinderen hebben verantwoordelijkheid in het eigen leerproces. Kinderen dienen naar buiten gericht te zijn, plezier in leren te hebben en initiatieven te (durven) nemen. Hierdoor raken zij intrinsiek gemotiveerd en wordt er met enthousiasme gewerkt;
- Leerkracht heeft de rol van coach bij het begeleiden van de leerlingen in hun onderwijs proces;
- We geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen;
- Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt bij de wereldoriënterende vakken. In de toekomst zal dit uitgebreid worden naar
   andere vakgebieden;
- Beoordeling van werk van de kinderen is vooral procesgericht;
- ICT wordt beredeneerd ingezet. Kinderen leren vaardigheden om adequaat en op een veilige manier om te gaan met de digitale
   wereld om zich heen;
- Kinderen krijgen de basiskennis van de Engelse taal, om goed aan te sluiten bij de huidige internationalisering;
- Bewegend leren vormt een rode draad door ons onderwijs. We bouwen dit in tijdens lessen. Fysiek actief zijn vergroot de
  hersenactiviteit en zorgt dat leerstof beter wordt opgenomen;
- Als team stellen we ons inspirerende doelen, zijn we initiatiefrijk, benutten we talenten, zijn we communicatief sterk, zetten we
  creativiteit in en leveren we een bijdrage aan een optimaal leerklimaat;
- Ons onderwijs geeft ruimte en mogelijkheden aan (meer-) begaafde kinderen, als ook aan kinderen met minder cognitieve mogelijkheden.

Wat we terug zien bij kinderen die onze school verlaten:
• Het kennisniveau voldoet minimaal aan de kerndoelen van het onderwijs;
• Hebben het vermogen om creatief te denken en handelen;
• Durven initiatieven te nemen en zelf op onderzoek uit te gaan;
• Zijn zelfstandig en kunnen plannen;
• Kunnen met en van elkaar leren;
• Zijn sociaal en durven zich kwetsbaar op te stellen;
• Weten hoe en waar ze kennis kunnen vergaren;
• Zijn oplossingsgericht;
• Kunnen reflecteren en hebben zicht op hun vaardigheden;
• Kunnen communiceren en kunnen zich aan afspraken houden;
• Kunnen ICT beredeneerd inzetten;
• Hebben eigen verantwoordelijkheid bij het leerproces.