Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Leerlingvolgsysteem

Vanaf de start in groep 1-2 wordt iedere leerling op onze school gevolgd. In eerste instantie volgt de groepsleerkracht het kind in de groep. Dit gebeurt in de kleutergroepen met behulp van de leerlijnen en observatie-lijsten.  Aan de hand van deze lijsten worden de volgende ontwikkelingsgebieden gevolgd:
Kringgesprek, werkhouding, taalontwikkeling, spelontwikkeling, grove en fijne motoriek, werken met materialen, zelfstandigheid , samenwerken, spel-werkgedrag,taakgerichtheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Alle gegevens worden in een persoonlijk ontwikkelingsboekje bijgehouden.
Ook gebruiken we in de kleutergroepen enkele toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem te weten de 'Taaltoets voor kleuters' en 'Rekenen voor kleuters'.
De ouders worden via 10 minuten gesprekken op de hoogte gesteld over de ontwikkeling van  hun kind.