Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Een openbare school

Onze school is een openbare school. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de algemene toegankelijkheid en het pluriforme karakter. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen ongeacht de maatschappelijke, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Dit maakt onze school tot een natuurlijke ontmoetingsplaats. Anders gezegd: de leef- en werkgemeenschap van onze school is de maatschappij in het klein. Onze school schept een leef- en werkklimaat waarin respect voor anderen, openheid en waardering voor elkaar voorop staan.
Wij zijn een school waar actief en op veelzijdige basis aandacht besteed wordt aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die onze samenleving kent. Wij gaan uit van principiële gelijkwaardigheid, waar respect voor elke opvatting voorop staat.

Vandaar onze leus: "Niet apart, maar samen"


Een school
… met oog en oor voor open communicatie,
… waar niet de confrontatie, maar de ontmoeting, de dialoog voorop staat,
… met actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen,
… met aandacht voor de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind,
… die duidelijk stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie.